Co je to akciová společnost

11.06. 2013 • Ostatní 2645x

Na českém trhu existuje několik druhů společností. Známá a častá je společnost s ručením omezeným, ale tou nejrozšířenější je akciová společnost, jejíž obchodní podíl je rozdělen mezi akcionáře.

Co to je akciová společnost

Akciová společnost s označení a. s. je společnost, jejíchž obchodní podíl je rozdělen na akcie, které je možné kupovat na akciovém trhu. Celkový kapitál společnosti je tak rozdělen mezi akcionáře, podílem. Akcionáři obchodují s akciemi na akciovém trhu, kde mohou akcie zakoupit, ale také kde se zmíněné podíly společnosti, tudíž akcie prodávají. Od začátku roku 2014 je obchodování s akciemi upraveno zákonem č. 90/2012, sb. o obchodních korporacích.

Jak se akciová společnost zakládá

Je důležité, pakliže hovoříme o akciové společnosti, rozlišovat vznik a založení akciové společnosti. Založení se provádí zakládající listinou, nebo také smlouvou, v závislosti na základním podílu společnosti. Minimální kapitál pro založení akciové společnosti listinou jsou dva miliony korun českých, kdežto u smlouvy se pak jedná o veřejnou nabídku akcií v celkové hodnotě dvacet milionů akcií.

Ať zakládající listina nebo smlouva, obě musí obsahovat obchodní jméno společnosti, dále také sídlo samotné společnosti, předmět jejího působení, podnikání a základní jmění této akciové společnosti. Dále musí být uvedeno v zápisu smlouvy u celkový počet akcií a jejich jednotka. Nepostradatelná je hodnota vkladů samotných zakladatelů společnosti, důležité jsou i ocenění, obchodní podíly a návrhy stanov aj. pro založení společnosti je nezbytné nejprve přijmout stanovy. Založení akciové společnosti je tak něco jiného, než vznik akciové společnosti. Ta vzniká, až jsou stanoveny hodnoty, od kterých se její další fungování bude odvíjet.

Dvě formy založení akciové společnosti

Pakliže se akciová společnost zakládá, může dojít ke vzniku dvěma způsoby. A to:

Bez upisování akcií – počet akcií je po celou dobu fungování a existence akciové společnosti neměnný. Je stanovený výši v základním jmění při založení.

S výzvou k upisování akcií – zde se počet akcií mění, tak zvaně se upisují, důležité je vždy vědět a znát místo a dobu úpisu akcií a další důležité informace vyplývající ze obchodního zákona o obchodních korporacích.

Orgány akciové společnosti

Orgány u tohoto typu společnosti se rozlišují podle typu a to dualistický a monistický systém.

Dualistický systém má ve svém základu valnou hromadu, která představuje nejvyšší orgán společnosti. Součástí jsou všichni akcionáři, tedy majitelé akcií společnosti. Valná hromada schvaluje návrhy, řešení, rozděluje zisk aj. a to vše na základě počtu hlasů. Přitom záleží na počtu akcií. Co akcie, to jakoby jeden hlas, proto má nejvyšší právo rozhodovat právě ten a onen majitel největšího počtu akcií. Mimo valnou hromadu je součástí i představenstvo, které představuje tři členy, volené valnou hromadou. Jde o statutární orgán společnosti, který má tři členy, jež jsou voleni na pět let, a jedná se o řídící orgán celé společnosti. Na jejím výkonu pak závisí prakticky i zisk společnosti. Posledním orgánem akciové společnosti tohoto systému je pak dozorčí rada, jež představuje kontrolní orgán celé společnosti a ta má taktéž tři členy, případně tolik počet členů, aby číslo bylo dělitelné třemi, a tito členové jsou také voleni na funkční období pět let.

U monistického systému je hlavním orgánem opět valná hromada, která má stejné funkce i pravomoci, jako u dualistického systému, jde tedy o nejvyšší orgán společnosti, jež se schází na valných hromadách a volí svůj statutární orgán. Tedy správní rada, což je kontrolní orgán společnosti, dohlížející na správné zacházení, rozdělení zisku aj. V čele akciové společnosti u monistického systému stojí statutární ředitel, jež je jmenován a volen radou.

Jak zrušit akciovou společnost

Ke zrušení akciové společnosti může dojít dvěma způsoby a to dobrovolně nebo nedobrovolně. Pokud je akciová společnost zrušena dobrovolně, pak dosáhla svého účelu, rozhodla o tom valná hromada.

Jestliže došlo ke zrušení nedobrovolnému, pak tak provedl soud na základě podmětů, jako jsou nezvolné orgány, nebo minimálně dva roky se nekonala valná hromada a společnosti tak neplní základní funkci fungování.

Existují také dva způsoby zrušení a to s likvidací, o čemž rozhodne valná hromada, kde rozhoduje minimálně dvě třetiny hlasů. O tom musí provést záznam notář, který je jmenován likvidátorem a nejdříve se vyplatí nároky věřitelů, pak podle zákona akcionářům.

Bez likvidace dochází ze zrušení z důvodu sloučení více společností.

Kdy dochází k zániku akciové společnosti

Je rozdíl mezi zrušením a zánikem akciové společnosti, ke kterému dochází až v době, kdy je společnost vymazána z obchodního rejstříku.

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Googlu

Další zajímavé články z rubriky 'Ostatní'
Tipy na jiné články
Nejnovější články
Oblíbené články
Články o financích
Zajímavé weby